Naam

E-mailadres

Kies de vorm van je sticker:
Vierkant
Rond
Rechthoek
Ovaal
Vrije vorm

Kies de ondergrond:

Wat is het formaat:
Breedte in mm
Hoogte in mm

Aantal stuks

Opmerkingen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Combiflex hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt door Combiflex en met welke doel.

Combiflex gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We slaan uw persoonsgegevens altijd beveiligd op en we geven uw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Combiflex houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat, in ieder geval:

 • wij alleen persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt – deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties of wanneer u uitdrukkelijk toestemming geeft;
 • wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven zodat deze gegevens eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid genieten. Combiflex blijft verantwoordelijk voor
  deze verwerkingen.
 • wij uw recht respecteren om uw gegevens altijd op aanvraag te kunnen inzien, te kunnen aanpassen of te kunnen verwijderen.
  Als Combiflex zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
  de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Combiflex verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Het betreft (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Algemene bedrijfsgegevens;
 • Functietitel;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk factuur- en aflever-) Adres.

Uw persoonsgegevens worden door Combiflex opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door Combiflex verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is expliciete toestemming (via het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief );

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ed Cornelissen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Combiflex opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Versie: 16 mei 2018

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van drukwerk;
 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Combiflex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken. Combiflex reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Combiflex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u een andere klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Combiflex via
Het is ons doel om hier samen met u uit te komen. Combiflex wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Als Combiflex een datalek constateert die van toepassing is op uw persoonsgegevens, meldt Combiflex dit bij u als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Wijzging in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in ons privacybeleid. In dit geval publiceert Combiflex dat op deze website.

Contactgegevens

Onze functionaris gegevensbescherming is dhr. R Vermeer, te bereiken via

Combiflex is gevestigd op:
Poortakker 5 te Eindhoven

CGS_verwerkingsovereenkomst

Wij staan je graag te woord

Heb je vragen over onze producten, diensten of ons bedrijf?
Bel of mail gerust! Ons team staat vol enthousiasme voor je klaar!

040 284 28 23